တူရိယာေတြရဲ႕ နာမည္မွန္ကို ေရြးေပးႏိုင္မလား

ေပးထားတဲ့ တူရိယာေတြရဲ႕ နာမည္အမွန္ကိုေရြးေပးပါ။ သင္ ဘယ္ေလာက္တူရိယာေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လဲ၊ ဘယ္ေလာက္သိလဲ စမ္းၾကည့္ရေအာင္။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Can you name these instruments? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE