တကယ့္ K-Drama fan စစ္စစ္ေတြပဲ ေျဖႏိုင္မယ့္ေမးခြန္းမ်ား

k-drama ေတြကို တမ္းတမ္းစြဲ ႏွစ္ၿခိဳက္အားေပးတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ ဒီေမးခြန္းေတြကို ေျဖႏိုင္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ၾကည့္ထားၿပီး ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း မွတ္မိေနဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္ေနာ္။ k-drama နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သင္ဘယ္ေလာက္ သိထားလဲ သိရဖို႔ ေျဖၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္လား ?

0 / 8

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Only hardcore k-drama fans can answer these questions ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
အလင္းဦး (Shwemom)
SHARE