ဒီအစားအစာေတြရဲ႕ မူလႏိုင္ငံေတြကို သင္ခန္႔မွန္းႏိုင္မလား?

သင့္အႀကိဳက္အစားအစာ အားလံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံက စတင္ေပၚေပါက္လာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ – စမူဆာဆိုရင္ အိႏိၵယအစားအစာျဖစ္ၿပီး၊ ေပါက္စီ၊အီၾကာေကြးဆိုရင္ တရုတ္ကအစားအစာေတြပါ။ ဒီေန႔ေတာ့ သင္အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာေတြရဲ႕ မူလစတင္ထြက္ရွိရာ ႏိုင္ငံေတြကို သင္ဘယ္ေလာက္မွန္ေအာင္ ခန္႔မွန္းႏိုင္မလဲ စမ္းၾကည့္ရေအာင္….

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

What's the origin of this dish? ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။

Sponsored by Knorr

SHARE