ဘယ္ပိုက္ကေန ေရအရင္ဆံုးထြက္လာမယ္လို႔ ထင္လဲ…?

ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ပံုမွာ ဘယ္ပိုက္ကေန အရင္ဆံုး ေရထြက္လာမယ္လို႔ ထင္လဲ။ ေရြးခ်ယ္လိုက္ၿပီး သင္က ဘယ္လို ဥာဏ္စြမ္းရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့သူတစ္ေယာက္လဲဆိုတာ ဆန္္းစစ္လိုက္ပါ။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

READ
လက္ရွိသင့္ခ်စ္သူနဲ႔ တစ္သက္လံုးေပါင္းရမွာလား?
Which pipe will drain the water fastest? %%personality%%
SHARE